fbpx

Όροι & Προυποθέσεις

Η ιστοσελίδα www.ctrleat.com (εφ' εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Εταιρεία «ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΣΧ. ΔΕΛΗΠΑΛΤΑ» (εφ' εξής «Εταιρεία»). 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφ' εξής «Όροι») αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα (εφ'εξής «Χρήστης»). 


Η απλή πλοήγηση καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και τη συμμόρφωσή του Χρήστη με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον εκάστοτε χρήστη ανά πάσα στιγμή.


H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Για την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη ως μέλος του ctrlEat μέσω της Ιστοσελίδας (εφ' εξής «Μέλος»).

Κατα την διαδικασία εγγραφής ο Χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους και ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς την προστασία των μελών από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά, ευθύνη των οποίων, στην περίπτωση ανηλίκων έχουν αποκλειστικά οι γονείς/ κηδεμόνες τους.


Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται από τον Χρήστη είναι τα ακόλουθα:

    ονοματεπώνυμο
    πλήρη διεύθυνση όπου επιθυμεί να παραδίδονται οι παραγγελίες
    τηλέφωνο επικοινωνίας
    διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
    Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων
    Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία των Μελών που αποθηκεύει.


Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.


Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.


Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στους συνεργάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
Η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη της να προβούν σε παραγγελία προϊόντων τα οποία διαθέτουν τα συνεργαζόμενα καταστήματα μέσω της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα ή τις αναφερόμενες ιδιότητες των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα για κάθε συνεργάτη της, ούτε για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών γιατα προϊόντα που διατίθενται από́ τους συνεργάτες της. Σημειώνεται ότι οιαναγραφόμενες στην Ιστοσελίδα τιμές προέρχονται από τους συνεργάτες τηςΕταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφορές τους από τονεκάστοτε τιμοκατάλογο του συνεργάτη της Εταιρείας.Η παραγγελία πραγματοποιείται με την επιλογή συγκεκριμένουκαταστήματος το οποίο εξυπηρετεί γεωγραφικά την διεύθυνση παραλαβής που έχειδηλώσει το Μέλος, ο οποίος έχει επιλέξει την διατροφική του συνήθεια και στησυνέχεια επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει, επιλέγει τον τρόποπληρωμής και προσθέτει τυχόν επιπλέον επισημάνσεις στην παραγγελία του. Στην τελική αναγραφόμενη τιμή της παραγγελίαςσυμπεριλαμβάνονται:

    η αξία των προϊόντων που παραγγέλθηκαν,

    ο ΦΠΑ

    κάθε άλλος φόρος,

    τα μεταφορικά έξοδα

    και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο.

Ως τρόποι εξόφλησης της παραγγελίας είναι μόνο η πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της Ιστοσελίδας ή η πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών του Χρήστη και εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τα τεχνικά μέσα για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε χρήστη διαβιβάζονται με ασφάλεια σε πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την εκκαθάριση των πληρωμών. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αποθηκεύσει τα στοιχεία της κάρτας του για μελλοντική χρήση, τα στοιχεία του αποθηκεύονται μέσω συστήματος tokenization ενισχυμένης ασφάλειας από πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας.


Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί την τροποποίηση ή ακύρωση της ήδη πραγματοποιηθείσας μέσω της Ιστοσελίδας παραγγελίας του, οφείλει να καλέσει στα κεντρικά της Εταιρίας στο τηλέφωνο 6974518865 και δηλώνοντας το όνομα χρήστη και τον αριθμό παραγγελίας να ζητήσει την ακύρωση. Ακύρωση της παραγγελίας επιτρέπεται μόνο για διάστημα 4 λεπτών από την πραγματοποίηση της αρχικής παραγγελίας. Εφ’ όσον το Μέλος έχει ήδη εξοφλήσει την πραγματοποιηθείσα παραγγελία του με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, σε περίπτωση τροποποίησης της παραγγελίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιστρέφεται μέρος του αντιτίμου αυτής ή ακύρωσης του συνόλου της παραγγελίας του το οφειλόμενο αντίτιμο της παραγγελίας θα του επιστραφεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον αντιλογισμό του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την κάρτα χρέωσης.


Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη της να προβούν σε παραγγελία προϊόντων τα οποία διαθέτουν τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Τόσο η ίδια η Ιστοσελίδα - Εταιρία όσο και τα καταστήματα - συνεργάτες της δεν φέρουν καμμία ευθύνη στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης - Μέλος με σοβαρά ζητήματα αλλεργίας, όπως πάσχοντες από κοιλιοκάκη, 100% δυσανεκτικοί σε γλουτένη και σε λακτόζη εμφανίσουν προβλήματα μετά από κατανάλωση των προσφερόμενων γευμάτων.

Οι Χρήστες - Μέλη ενημερώνονται από την Ιστοσελίδα σε εμφανή σημεία  (σελίδα επιλογής καταστήματος & μενου κατστημάτων) ότι τα γεύματα που παρέχονται δεν διαθέτουν πιστοποιησεις καθώς επίσης ότι στους ίδιους χώρους παρασκευάζονται και προιόντα που περιέχουν αλλεργιογόνα. Καταυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για το 100% της μη ύπαρξης αλλεργιογόνων στα γευματα επιλογής των χρηστών.

Έτσι, εφόσον ο χρήστης συνεχίσει με την παραγγελία του, το κάνει με δική του ευθύνη.

Ιωάννα Πασχ. Δελήπαλτα

05/06/2020